Select Page

ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านประสานการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และตัวแทนสื่อจากสำนักข่าว Bernama มาเลเซีย ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2565 ภายใต้กิจกรรมนำสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ Soft Power ของพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในด้านต่าง ๆ

โดยวันที่ 22 กันยายน 2565 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีการรวบรวมประเภทคัมภีร์อัล-กุรอานโบราณที่คัดด้วยลายมือ ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอิสลามที่ตกทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีอายุตั้งแต่ 150 – 1,100 ปี ลวดลายของคัมภีร์อัล-กุรอานโบราณมีลักษณะสวยงามมาก ใช้สีประดับกรอบด้วยทองคำเปลวเขียนด้วยศิลปะ มลายูนูซันตาราจีนและอาหรับผสมผสานกันแสดงถึงความหลากหลายในพื้นที่ นอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังได้รวบรวมเอกสารและอุปกรณ์โบราณต่างๆที่แสดงถึงวิถีชีวิตและความโดดเด่นของบรรพบุรุษเราในอดีตที่ผ่านมาด้วย ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้เช้าชม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และยังเป็นแลนด์มารค์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่

จากนั้นคณะฯ ได้ติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ณ ชุมชน 3 วัฒนธรรม ไทยพุทธ- จีน – มุสลิม นราธิวาส ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ ได้แก่ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานเขากง นราธิวาส-หรือวัดเขากง ซึ่งมีพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ต่อมาคณะฯ ได้เดินไปเยี่ยมชมองค์พระพิฆเนศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เขามงคลพิพิธ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประติมากรรมพระพิฆเนศ ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ ความเมตตา และความสําเร็จ การสร้างเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของชาวนราธิวาส โดยมีลักษณะเป็นเทวรูปประทับนั่งในท่าลลิตาสนะ สวมศิลาภรณ์ (มงกุฎ) ประดับโมเสกแก้วหลากหลายสี ห่มพัตราภรณ์ ลักษณะนุ่งแบอินเดีย มีแท่นประทับอยู่บนดอกบัว ขนาดหน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 16 เมตร มี 4 กร ภายในเทวสถานมีวิหารหนุมานและวิหารไสบาบา พระพิฆเณศองค์นี้มีพิธีเบิกพระเนตร เป็นเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธา ผู้ที่ได้สักการะบูชาถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งพื้นที่ที่ติดกับศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ ที่เป็นประตูเชื่อมถึงกัน จากบริเวณพระพิฆเณศเดินข้ามถนนไปจะเป็นวัดไทยอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของประชาชนต่างศาสนาอย่างสันติสุข

นางสาวรัชดาฯ เปิดเผยว่า จังหวัดชายแดนใต้ มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น มีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และสถาปัตกรรมต่าง ๆ มีภาษา วัฒนธรรมผ้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านและอาหารที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติอย่างกลมกลืนลงตัวในความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่ามาก เป็น Soft Power ที่รัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน และต้องการเผยแพร่ให้ต่างชาติได้รับรู้ พร้อมที่จะอยากมาเยือน โดยในครั้งถัดไป จะได้นำคณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคอื่นๆ ร่วมคณะเดินทางมาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตตลอดจนสังคมความเป็นพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย เพื่อสื่อสารให้กับทั่วโลกได้รับรู้มากกว่าเสพจากข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่