Select Page

วันนี้ (22 กันยายน 2565) ที่ห้องฟาตอนี ชั้น 2 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นักศึกษาไทยและศิษย์เก่าต่างประเทศ โดยมี นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตลอดจน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศเข้าร่วม

นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ ศอ.บต. เองซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในต่างประเทศ และน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่จะทำให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่ารัฐบาลไทย และ ศอ.บต. พยายามที่จะนำสิ่งดีๆ เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตาดีกา น้องๆทุกคนถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะนำไปขยายผลสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศ อยากจะเน้นย้ำให้น้องๆที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาพื้นที่ กลับมาพัฒนาบ้านเกิด และเป็นกระบอกเสียงสำคัญจะทำให้ต่างประเทศเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พื้นที่อันตราย ทุกพื้นที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ได้มาเจอธรรมชาติที่สวยงาม มีการสนับสนุนของภาครัฐให้กลุ่มเยาวชนได้มีอาชีพมีงานทำ มีรายได้ อยากให้น้องๆสื่อสารสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปให้ชาวโลกรับรู้ถึงความงดงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา เชื่อมั่นว่าถ้าได้น้องๆเยาวชนเหล่านี้มาร่วมขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสื่อสารสิ่งดีๆและทำประโยชน์ต่อพื้นที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทยและศิษย์เก่าต่างประเทศ ได้รับทราบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการจัดการระบบฐานข้อมูลนักศึกษาไทยที่มีสมาคมนักศึกษาไทย เพื่อส่งผลให้เกิดการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ 36 ราย จากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และกลุ่มประเทศเอเชีย และอาเซียน ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและตอบสนองต่อนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป