Select Page

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นางสาวศศิพิชญ์ นิลไพรัช ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. เป็นประธานในการต้อนรับ นายเดวิด อิซาดิฟาร์ (Mr.David Izadifar) ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาค ตลอดจน นายเอกราช ซาบูร์ เจ้าหน้าที่ป้องกันการก่อการร้าย และนาวสาวเนตรชนก สุไลมาน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาค ประจำสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับการมาร่วมพบปะในครั้งนี้ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะบทบาทของ ศอ.บต. กับนโยบายและโครงการที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนทีีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

 293 total views,  1 views today