Select Page

วันนี้ (19 กันยายน 2565) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ณ สะพานข้ามเขตแดนไทย มาเลเซีย ด่านศุลกากรสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เร่งรัด ประสาน ผลักดันการทำงานของทุกส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ให้พัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งได้มีการดำเนินการเริ่มต้นตามแผนโครงการมาอย่างยาวนาน อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดย ศอ.บต. ได้ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการขนส่งการค้าชายแดน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 (สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย) เป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ IMT – GT เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอีก 1 สะพาน คู่ขนานกับสะพานเดิม เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำ โก-ลก แห่งที่1 มีความคับแคบไม่สะดวกต่อการตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศที่ในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการออกแบบสะพานแห่งนี้ ทางฝั่งประเทศมาเลเซียจะเป็นผู้ออกแบบ และฝ่ายไทยได้สำรวจทางธรณีวิทยาเรียบร้อยแล้วและส่งให้กับทางมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน ทางรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการของประเทศมาเลเซีย เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น และได้นำเสนอข้อมูลให้รัฐบาลมาเลเซียเพื่อเร่งรัดผลักดันต่อไปแล้ว สะพานแห่งนี้หากก่อสร้างเสร็จก็จะยกระดับการสัญจรผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันในห้วงวันหยุดหรือเทศกาลจะมีประชาชนเดินทางค่อนข้างแออัด คับคั่ง และเกิดความไม่สะดวกซึ่งประชาชนในพื้นที่รอคอยให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปี

 428 total views,  1 views today