Select Page

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและบุคลากรภายนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นข้าราชการ ผู้นำชุมชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Strategic Foresight Workshop) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และบรรลุเป้าประสงค์นั่นคือ ได้มองเห็นภาพอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยภาพอนาคตเหล่านี้เป็นชุดข้อมูลใหม่ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการวาดภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ 2566-2575 เพื่อหาแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วงปีดังกล่าว และเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่ง ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกระบวนการภาพอนาคตกับการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อมและการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการระดมสมองร่วมกันในครั้งนี้จะนำไปสู่การประเมินสภาพแวดล้อมในอนาคต แนวโน้มและผลกระทบ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้