Select Page

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565 จัดขึ้น เพื่อเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยมี พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ตลอดจน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม ถวายอาหารเพล ส่วนในภาคบ่าย คณะสงฆ์ภาคที่ 18 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา และกิจกรรมแห่เวียนเทียน โดยมี
พระเดชพระคุณเจ้าคณะ พระพรหมจริยาจารย์ ประธานในพิธี

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.