Select Page
วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกลไกการทำงานภาพรวมและกลไกภายในคณะทำงานฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
โดยที่ประชุมในครั้งนี้ มีการหารือถึงความเป็นมาของโครงการนำเรือประมงนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทั้งนี้ การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบของกลุ่มกิจการเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งเป็นต้นทางของระบบเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจจังหวัดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กลับสู่ครัวเรือนในภาคชนบท ทั้งนี้มีเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่กว่า 500 ลำ ต้องหยุดประกอบการประมงทำให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างงาน สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น จึงมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยาช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคประมงและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยเร่งด่วนรวม 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การรับซื้อเรือคืน เพื่อแปลงทรัพย์สินเป็นทุนเปลี่ยนอาชีพประมงและสร้างงานใหม่ 2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมการซ่อมเรือทั้งเรือในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดหาแหล่งเงินทุน SOFT LOAN โดยมีเงื่อนไขพิเศษพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เสริมสร้างอาชีพใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากการเพาะเลี้ยงในพื้นที่อ่าวปัตตานี และ5. ฟื้นฟูการประมงพาณิชย์ด้านแรงงานโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการปลีกย่อยต่าง ๆ
 
ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.