Select Page

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่มรอง เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบนโยบาย ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ศอ.บต. จำนวน 16 ราย ใน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 ราย นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย และนักจัดการงานทั่วไป 4 ราย ภายหลัง ศอ.บต. ประกาศเปิดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งจำนวน 16 รายในตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการฯ ในวันนี้ ดำเนินการขึ้นตามระเบียบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่ง ศอ.บต. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้างของหน่วยงาน รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565