Select Page
 
วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศอ.บต. ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ศอ.บต. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
ในการนี้ นายกฤษฎา เคลือบมณี กล่าวว่า การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส
 
สำหรับ การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการทางพัสดุที่ควรรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.