Select Page

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนวิถีลุ่มน้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี จ่าโท โกเมศร์ ทองบุญชู หัวหน้าศูนย์การจัดการภัยพิบัติ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเครือข่ายอนุรักษ์การจัดการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหาแนวทางขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาโมเดลนำร่อง การแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตบนรากฐานทุนทรัพยากรของประชาชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ

จ่าโท โกเมศร์ ทองบุญชู กล่าวว่า เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนศูนย์การจัดการภัยพิบัติ มีการจัดการ วางแผนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ซึ่งศูนย์ฯ ได้พัฒนาอาสาสมัคร ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน, กลุ่มแม่บ้าน, เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ด้านเครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานี กล่าวภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาน้ำของ ศูนย์ฯ ว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน รวมทั้งการแก้ปัญหาน้ำทางการเกษตร โดยเฉพาะที่ลุ่มน้ำปัตตานี เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และการประกอบอาชีพตามวิถีชุมชนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ โดยในประเด็นหลักที่สามารถเป็นการประชาสัมพันธ์ได้ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดคือการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์การจัดการภัยพิบัติ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงได้ติดตามการดำเนินงาน และทอดพระเนตรหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ หรือ mobile war room ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นรถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่จะเกิดและเกิดอุทกภัย สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเช่น สภาพอากาศ, ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในเขื่อน เพื่อให้พื้นที่เข้าใจสถานการณ์ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และทรงมีพระดำริให้มีการขยายผลของการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นโมเดลสำคัญในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

อย่างไรก็ตาม การหารือเพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้โมเดลนำร่อง ของศูนย์การจัดการน้ำภัยพิบัติ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศอ.บต.จะเร่งขับเคลื่อนงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือในครั้งต่อไป