Select Page

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานหารือผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี ประธานและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานียะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วม

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณผู้นำศาสนาและทุกภาคส่วนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างความเข้าใจ ซึ่งขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีกว่าร้อยละ 70 ส่วนหนึ่งเป็นความร่วมมือจากผู้นำศาสนาที่สร้างความเข้าใจให้ประชาชนที่ยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนได้รับทราบ จึงขอให้เร่งรณรงค์ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบตามมาตรการของศบค.ส่วนหน้า นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนา ศอ.บต. ยังได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนาทุกมิติ อาทิ การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ การศึกษา การพัฒนาด้านอาชีพ ส่งเสริมการเลี้ยงปู อีกทั้งยังได้มีการเตรียม ความพร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเชื่อว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้นตามลำดับต่อไป

สำหรับในการหารือครั้งนี้ศอ.บต. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรและผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งสร้างความเข้าใจ และชี้นำสังคมรวมถึงประชาชนให้ปฏิบัติตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการศาสนา ดำรงตนในหลักคุณธรรมจริยธรรม เคารพและยอมรับความแตกต่างให้สามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข