Select Page

ณ สนามสอบวัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ศอ.บต. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแด่พระสงฆ์ ที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พระสงฆ์เข้าสอบ จำนวน 38 รูป ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่เข้าสอบและพระสงฆ์ที่คุมสอบในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก สำนักเรียนคณะจังหวัด คณะสงฆ์ ภาค 18 แบ่งสนามสอบออกเป็น 5 สนาม ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ณ สนามสอบวัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ สนามสอบวัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดนราธิวาส ณ สนามสอบ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดสงขลา ณ สนามสอบวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล