Select Page
ศปบ.จชต.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ชั้น 2 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ จำนวน 5,831 ราย อนุมัติจัดสรรทุนแล้ว4,733 ราย จำนวน รวมเป็นเงิน 52,195,000 บาท
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ จำนวน 478 ราย เป็นเงินจำนวน 5,448,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. สรุปผลการติดตามนักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 (กรณีรายตกค้าง) และปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 62 ราย) ปีการศึกษา 2563 (จำนวน 64 ราย)
4. การกำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564 ตามคำสั่ง ที่ 2619/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
5. การจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา รายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ มาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2562 (กรณีรายตกค้าง) และปีการศึกษา 2563
7. การพิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
8. การพิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. การพิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 (กรณีรายตกค้าง)