Select Page

วันนี้ (6 เมษายน 2564) ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการสร้างแหล่งอาหารชุมชน (การเลี้ยงปูดำ) และการศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างแหล่งอาหารของชุมชน แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. อำเภอยะหริ่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประมงอำเภอยะหริ่ง เพื่อขับเคลื่อนการเลี้ยงปูดำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูในพื้นที่ ตำบลบางปู ตำบลหนองแรด ตำบลแหลมโพธิ์ ตำบลยามู จำนวน 60 คน เข้าร่วม

ในห้วงปีที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ร่วมกับศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าชายเลน โดยแบ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ ศอ.บต. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อสร้างโรงเพาะฟักปูทะเลและโรงเรียนอนุบาลปูทะเลในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตลูกปูให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปูในพื้นที่ ได้ปีละ 4 ล้านตัว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดย ศอ.บต. ร่วมกับศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของปูทะเลในการเลี้ยงแบบเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อำเภอยะหริ่งและได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ่อกุ้งร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เลี้ยงปูทะเลเชิงอนุรักษ์ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูและสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ มาเลี้ยงในพื้นที่นากุ้งร้างมากขึ้น

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า ปัญหาปากท้องเป็นปัญหาที่รอไม่ได้ จึงต้องทำทุกตารางนิ้วของบ้านให้มีรายได้เลี้ยงชีพ คนที่มีอาชีพประมงหรือสวนยางเป็นหลักก็ดำเนินการต่อไป แต่อาชีพเสริมที่เพิ่มเข้ามาคือ การขายมะพร้าวป้อนโรงงาน และการเลี้ยงปูดำเพื่อจำหน่าย โดย ศอ.บต. หวังส่งเสริมทุกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เข้ากระเป๋าหลายช่องทางทุกบ้านทุกวัน เพราะเชื่อว่าการทำอาชีพมากกว่า 1 อาชีพจะชดเชยรายได้ให้กันได้ ทั้งนี้ ปูดำจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดในการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนชายฝั่งในพื้นที่ และอยากให้อำเภอยะหริ่ง เป็นอำเภอของการเลี้ยงปูจำนวนมากที่สุดในวันนี้และต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2564 โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้ถึงการพัฒนาการเลี้ยงและการบริหารจัดการปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการเลี้ยงปูมาให้ความรู้ จากนั้นผู้เข้าอบรบจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานการเลี้ยงปู ต่อไป