Select Page

วันนี้ (14 ม.ค. 2564) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและพบประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ปัตตานี  พร้อมมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

คณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมพูดคุยกับผู้ประสบอุทกภัย 4 จุด ประกอบด้วย ประชาชนในละแวกโรงเรียนวัดโคกหญ้าคา และโรงเรียนบ้านบินยา ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี อบต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี และประชาชนในละแวกโรงเรียนกลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อพบปะประชาชนและติดตามภาวะราคาสินค้า วางแผนแก้ปัญหาผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมอบมอบถุงยังชีพรวมทั้ง 2 อำเภอ 2,000 ชุด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เผยว่า การเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทุกครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชน อีกทั้งลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าในช่วงน้ำท่วมว่า มีเพียงพอหรือไม่ และมีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปหรือไม่ โดยมอบสำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัดเป็นหน่วยงานติดตามในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางและปาล์ม วันนี้รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้ชาวสวนยาง เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องชาวสวนยางทุกคน โดยประกันรายได้สำหรับเกษตรผลิตยางแผ่นดิบ ที่กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางสดกิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท ย้ำว่า เป็นนโยบายประกันรายได้ มิใช่ประกันราคายาง เนื่องจากการขึ้นลงของราคายางนั้นจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามกลไกตลาด สิ่งที่รัฐบาลทำได้ในขณะนี้คือ การประกันรายได้ โดยหากวันนี้ราคายางแผ่นดิบขายได้กิโลกรัมละ 50 บาท รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายค่าส่วนต่างที่เหลือแก่ชาวสวนยาง 10 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ในแต่ละรอบ