Select Page

วันนี้ (14 มกราคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้ากราบนมัสการ พระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.หะยีสะมะแอ ฮารี ประธานกรรมการจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

ขณะที่วานนี้(13 มกราคม 2564) เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ ฯ ยังได้เข้ากราบนมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปี 2564