Select Page

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) ที่ห้องประชุม เจริญจิตต์ ณ สงขาล ศอ.บต. นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ศอ.บต. ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ การดำเนินงานโครงการเมืองอุตสาหกรรมจะนะ ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่” โดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวถึงเป้าหมายที่ทางคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ที่ได้พบปะหารือในวันนี้ เพื่อรับฟังถึงแนวทางการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนะต่อรัฐบาลถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงรับฟังความก้าวหน้าของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ จะมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ทาง ศอ.บต.ได้นำเสนอถึงผลการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ ” สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 พื้นที่ให้เป็นเมืองต้นแบบ ที่มีการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน สร้างงาน และสร้างรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงแนวทางและกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่นยืนในทุกๆมิติในพื้นที่