Select Page

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในวันที่ (26 พฤศจิกายน 2563) ที่ผ่าน โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวง/กรม) ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและสตูล และคณะกรรมการตัดสินผู้ที่ผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่ง ศอ.บต. ที่ 170/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

จากการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาสะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2563 ให้มีความชัดเจน รัดกุม ในการที่จังหวัดจะนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป และผลงานสามารถให้บุคคลอื่นนำไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างได้โดยที่ผู้ที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนั้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับรางวัลนี้มากยิ่งขึ้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ร่วมกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อให้ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมต่อไป