Select Page

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. คณะกรรมการฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ การประชุมมีวาระสำคัญประกอบด้วย การรายงานความคืบหน้าการดำเนินปรับผังเมืองเพื่อรองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามแผนการลงทุน ของภาคเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ซึ่งต้องการเร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อสามารถเดินหน้าการพัฒนาไปทำงานในมิติอื่น ๆ ได้ รวมทั้งร่วมพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่ม ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา และงานสาธารณสุขต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2564 –2567) เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทาง และแนวทางสำคัญในการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ การอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่ จชต.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมว่า ตามที่ กพต. ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ มีความสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้าซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นลำดับแรกด้วย งานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล คือ เมืองต้นแบบฯ จะนะ ทุกหน่วยงานร่วมมือทำงานอย่างเต็มที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ส่วน 3 เรื่องที่กล่าวถึงในวาระรายงานความก้าวหน้า ขอให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการและรายงานอย่างต่อเนื่องด้วย 

พร้อมกันนี้ ได้ขอให้ ศอ.บต. รวบรวมและประสานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผนดำเนินการด้านการพัฒนาโดยเร็วและเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยดำเนินการและจัดทำคำของบประมาณไปดำเนินการในปี 2565 โดยให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงบประมาณให้การสนับสนุนการทำงานแก่ ศอ.บต. ทั้งนี้ เพื่อให้งานพัฒนามีความก้าวหน้า สามารถสะท้อนความสำเร็จการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป