Select Page

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต อ่อนทองอิน ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอหนองจิก มอบหมายให้ นางสาววงศ์ผกา มากเมือง ปลัดอำเภอ รับผิดชอบงานเยียวยา เป็นประธานในการประชุมพิจารณารับรองความประพฤติ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐตามระเบียบ กพต. โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณารับรองความประพฤติ จำนวน ๖ ราย