Select Page

วันที่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสุนันท์ ปิริยะ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี อาคา๒ ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ราย คืออำเภอหนองจิก
นายดอไม ลาเต๊ะ ทรัพย์สินประเภทสัตว์เลี้ยง(นกเขาชวา)