Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสรี ตั้งเป้า ออกเอกสารรับรองบุคคล ดำเนินการทำบัตรประชาชน บัตรทอง และบัตรอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อรับรองความเป็นพลเมืองไทย ให้แล้วเสร็จต้นปี 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และเพื่อให้กลุ่มโอรังอัสรีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ศอ.บต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกด้าน 

วานนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ที่ ศอ.บต. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นางซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ เข้าหารือ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กรณี ศอ.บต. ทำหนังสือประสานดำเนินการเรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัยของกลุ่มโอรังอัสรี ในเขตนิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส และนิคมสร้างตนเอง จ.ยะลา เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐาน โดยจัดสรรที่ดินทำกินในชุมชนดั้งเดิม เพื่อให้กลุ่มโอรังอัสรีมีที่อยู่อาศัยและมีพื้นที่ทำกิน ที่ประชุมลงมติให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานดำเนินการขอเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่นิคมสร้างตนเอง จ.ยะลา จำนวน 22 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เพื่อเป็นอยู่และที่ทำกินของกลุ่มโอรังอัสรี เป็นระยะเวลา 3 ปี 

ทั้งนี้สำหรับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสรี ศอ.บต.มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานให้แล้วเสร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรมในห้วงปี 2564 -2566 โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศอ.บต. ประสาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และ กศน. จ.ยะลา ให้จัดสรรบุคลการเข้าให้ความรู้ตามความเหมาะสม ด้าน อาชีพ ประสานสำนักงานเกษตร เข้าส่งเสริมให้ความรู้วิชาการทำการเกษตรและปศุสัตว์ พร้อมส่งเสริมการผลิตสินค้าโอท็อป ด้านความมั่นคงทางอาหาร ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้นิคมสร้างตนเองจัดสรรพื้นที่ทำกิน โดยไม่ทำลายธรรมชาติและป่าไม้ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโอรังรัสรี อีกทั้ง ประสานเยาวชนและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยดูแลอีกด้วย