Select Page

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30น.

นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวฟาอีซะห์ หะยียูโซ๊ะปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค(ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.นางสาวสาวิตรี สมสอาด (บุตรของนายสมชาย สมสอาด) อยู่บ้านเลขที่ 170/2 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

2.นายอาหามะ เปาะเล๊าะ อยู่บ้านเลขที่ 98/2 ม.4 ต.บางปอ อ. เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

3.นางนิลนาถ อาแซ )ภรรยาของจ.ส.ต.ย๊ะยา สะแปอิง ) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

4.นางเจียม จันทร์เพชร อยู่บ้านเลขที่ 8 ถ.ณ นคร ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

5.นางน้อย ตันศิริ อยู่บ้านเลขที่ 42/9 ถ.รัตนวณิชย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

6.ภรรยานายมะไซนี ยะโก๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 51/4 ม.1 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

7.นางพร้อม ศิริพร อยู่บ้านเลขที่ 31/4 ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

8.ภรรยานายประดิษฐ์ ชูศรี บ้านพักไม่มีเลขที่ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

9.นายวุฒิศักดิ์ บกสวัสดิ์ รับแทนนายสิน เส้งสีแดง อยู่บ้านเลขที่ 176 ม.2ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

10.นายจอด ไชยแดง อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.2 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส