Select Page

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอับดุลการีม ยีดำ ผอ.ศปก./นายอำเภอยะรัง มอบหมายให้ ดร.นิเพาซาน วาบา ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา,นางเจ๊ะมูจี จิตหลัง เจ้าหน้าที่ปกครอง และนางวนิดา ยาวาเฮ็ง เจ้าหน้าที่เยียวยา ทำข้อตกลงทายาทเพื่อรับประสงค์ขอรับการสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กรณี นส.อานีซะ ซาราเซะ ซึ่งเป็นทายาท นายขอเดร์ ซาราเซะ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ต.กระโด อ.ยะรังฯ ได้คนร้ายลอบยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อบรรจุทายาทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๕๐ โดยให้ทายาททุกคนยินยอม ให้นส.อานีซะฯ ใช้สิทธิ ดังกล่าว