Select Page

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นางกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwar) ผู้แทนเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยือน ศอ.บต. ในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการทำงานของ ศอ.บต.ว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักเป็นศูนย์กลางประสานงาน ในทุกมิติรับผิดชอบด้านการพัฒนา มีกรอบงาน 3 ส่วนคือ ส่วนแรก การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ จะครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นหรือเทียมเท่าอื่นๆประเทศไทย ส่วนที่สองคือสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ศาสนาที่หลากหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และส่วนที่สามคือ มีหน้าที่ในการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาแผนดินเกิด ทั้งนี้ ด้านปัญหายาเสพติด ทาง ศอ.บต.มีส่วนในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคน พัฒนาเยาวชน พัฒนาพื้นที่ จชต.

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความยากจน ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่ง ศอ.บต.ได้เร่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนาเด็กและการศึกษา ศอ.บต.ได้ส่งเสริมด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และในด้านของอาชีพ การสร้างงานมีรายได้ในการดูครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้ ศอ.บต.พร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรสหประชาชาติ ในการพัฒนาพื้นที่ จชต. ในทุกมิติ

นางกีต้า ซับบระวาล ผู้แทนเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. ว่าเห็นผลได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ที่พร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายในด้านการแก้ปัญหาด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ โดย นางกีต้าฯ มีความสนใจในประเด็นต่างๆ อาทิ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ บทบาทของผู้นำศาสนาในพื้นที่ และการแก้ปัญหาด้านความยากจน ทั้งนี้ นางกีต้าฯ มีความยินดีทำงานร่วมกับ ศอ.บต. ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. และในด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป