Select Page

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงบวกและนำเสนอข้อเท็จจริง โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสเข้าร่วมกว่า 50 คน

 

 

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า การทำงานของ ศอ.บต. ได้มีการทำงานครอบคลุมในทุกมิติ สำหรับการทำงานของสื่อ ณ ปัจจุบันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การทำงานของสื่อก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและที่สำคัญหน่วยงานต่างๆก็ต้องปรับเพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อไป 

 

 

นอกจากนี้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้พูดถึงนโยบายการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในภาพรวมว่า ในส่วนของ ศอ.บต. ได้มีนโยบายในการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงานมีการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับวิถี New normal และจัดหาอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งล่าสุดได้นำพี่น้องชายแดนใต้ที่ว่างงานไปทำงาน ที่ จ.เพชรบุรี เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องดำเนินชีวิตอยู่ได้อีกด้วย