Select Page

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมญัณนะตี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำงบประมาณ และเป็นการร่วมกันทบทวนแผนงานโครงการที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563-2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี 2565

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบนโยบายและแนวทางจุดมุ่งเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนา จชต.ว่าเราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ให้ถึงที่หมาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และในปี 2565 จะต้องเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นในมิติทุกๆ ด้าน ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม โดย ศอ.บต.จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เชื่อมโยง มีแผนงานที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การให้ความเป็นธรรม สร้างเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงความปลอดภัย ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำแผนงานประมาณยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีกรอบการดำเนินงาน “เสริมความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง สู่ความยั่งยืนในพื้นที่” สร้างพื้นที่ในระดับตำบลและหมู่บ้านให้มีความมั่นคงภายใต้ชื่อ “ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” การสร้างฐานรากที่เข้มแข็งมั่นคง ด้วยการมีส่วนร่วมตามความต้องการของพื้นที่และส่งต่อไปยังอำเภอ จังหวัด และกระทรวงมหาดไทย และศอ.บต.จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์เพื่อร่วมขับเคลื่อนกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนสร้างสันติสุขในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงานงบประมาณ ร่วมให้แนวทางการจัดทำคำของบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ด้านโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด