Select Page

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 น. นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ มอบหมายให้นายอูบายดีลาห์ อีแต ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยาและนายไฟซ้อล ประชานิยม เจ้าหน้าที่เยียวยา ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับสมัครและต่อสัญญาจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฯ (เยียวยา) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ จึงมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่พร้อมแสดงความจำนงสถานที่จะปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานภาครัฐที่ตนเองสะดวกและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มเยียวยา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอมายอ