Select Page

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุมการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย (กรณีนางสือน๊ะ เซ็ง ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. บนถนนสายจารุเสถียร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส)โดยมีนายเที่ยง จันทร์ทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, พ.ต.ท.สุริยวงศ์ รัตนาภรณ์พิพัฒน์ ตัวแทน ผกก.สภ.เจาะไอร้อง, ร.อ.เชิด หนูบูรณ์ ตัวแทน ผบ.ฉก.ทพ ๔๘ และนางสาวณูรอาวาฏิฟ อาลี นักวิเคราะห์นโนยายและแผน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภออำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส