Select Page
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563***
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล และเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาฯ (เฉพาะรายใหม่) ซึ่งที่ประชุมรายงานผลการอนุมัติ จัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ทั้งสิ้น 45 คน มียื่นขอทุนฯ ปี 63 แล้ว จำนวน 40 คน จบการศึกษา จำนวน 1 คน ยังไม่ยื่นขอทุนฯ ปี 63 คงเหลืออีกจำนวน 4 คน
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบที่กำลังศึกษาอยู่ใน สถานศึกษา ประกอบด้วย ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รายละ 5,000 บาท ระดับอนุบาล รายละ 6,000 บาท ประถมศึกษา รายละ 6,000 บาท มัธยมศึกษา รายละ 10,000 บาท กศน. รายละ 5,000 บาท และอุดมศึกษา รายละ 20,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ยื่นเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาในเวลาราชการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา