Select Page

เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต พร้อมด้วย นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามคุณภาพชีวิตครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นทายาทของ นายสมชาย สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ขณะที่ขับรถพร้อมภรรยา บรรทุกน้ำยางเพื่อไปจำหน่าย ได้มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนขนาด 45 ยิงใส่ถูกบริเวณขา เหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทบ้านปรีกี-คลองใหม่หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยในการลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เยียวยาในพื้นที่ร่วมทีมลงพื้นที่

 สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของครอบครัว นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับการเยียวยาตามมติ ครม.ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ นางอุบลรัตน์ สีทองแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ฯ ทำอาชีพค้าขายเล็กน้อย หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้นำเงินช่วยเหลือเยียวยาก้อนแรก 50,000 บาท มาซื้อพันธุ์นกกระทาและพันธ์เป็ด เพื่อเพาะลูกขยายผลต่อเติม เป็นการเพาะพันธุ์ ไก่ไข่นกกระทา เพาะพันธุ์ไก่เบตง เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี 1 คน และมีลูกกำลังเรียนอยู่อีก 2 คน นอกจากนี้ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ปลูกผัก ผลไม้ในบริเวณรอบบ้าน ทำให้ลดรายจ่ายอีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการดำรงชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากตัวเงินเยียวยา เพื่อให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในการนำเงินเยียวยามาขยายต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสนับสนุนเพื่อให้ใช้เวลาอยู่ในสวนมากที่สุด