Select Page

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินกรณีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านทรัพย์สินเสียหาย โดยครั้งนี้มีนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียยา ศอ.บต. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยว่า สำหรับ การเยียวยาหรือการชดเชยค่าเสียหายเป็นส่วนหนึ่งของหลักแห่งสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยได้รองรับหลักการดังกล่าวภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และมีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจในการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายด้านสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้การเยียวยาและการชดเชยค่าเสียหาย กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย เนื่องจากมีการก่อเหตุรุนแรงรายวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น รัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญของการเยียวยาหรือการชดเชยค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ประสบภัยจากการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลอื่น เป็นส่วนหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชน ที่ถือว่าต้องมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ซึ่งจะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความยุติธรรม ประเทศไทยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน และได้บรรจุแนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ การเยียวยาและการทดแทนค่าเสียหายที่เกิด จึงได้รับการประกันสิทธิ โดยการที่รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เสียหาย ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครองการปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่สมควรจากรัฐ
ด้านนางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียยา ศอ.บต. เปิดเผยด้วยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไปมา ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ได้รับผลกระทบส่งผลให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะครอบครัวที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ภรรยาเสียสามี บุตรขาดผู้อุปการะ และเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้บางช่วงเหตุการณ์เบาบางลงแต่ยังคงเกิดความสูญเสีย ก่อให้เกิดความหวาดระแวง วิตกกังวล หวาดกลัว ไม่มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวผู้ที่ได้รัยบผลกระทบยังคงต้องการความห่วงใยและดูแลจากภาครัฐ และ ศอ.บต. โดย พลเรือตรี สมเกียรติผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำเสมอว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน และพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและครอบครัว สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและมั่นคงสืบไป