Select Page

            วันนี้ (15 ต.ค 63) จังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดยะลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน โครงการ “ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” เพื่อสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานสงฆ์  ร่วมกับ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนร่วมในพิธี

            สำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงว่า พระภิกษุ สามเณร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน แก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลก  ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรม ในชั้นสูงสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจ พระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว และนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปในอนาคต

            ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 13 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง ทั้งนี้จากมติมหาเถรสมาคมคนเดิม ที่ให้วัดทุกวัดจัดแสดงพระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรในวันธรรมะสวนะหรือวันใดวันหนึ่งตามสมควรเดือนละ 1 ครั้งตลอดปี 2559 แล้ว รวบรวมเงินบูชากัณฑ์เทศน์เข้าบัญชี โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

            จากการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศฯ ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว มหาเถรสมาคม จึงเห็นควรให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แล้วนำปัจจัยส่งเจ้าคณะจังหวัด โดยเจ้าคณะจังหวัด รวบรวมแล้วโอนเข้าบัญชีโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และส่งสำเนาหลักฐานการโอนให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป