Select Page

วันนี้ (10 กันยายน 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด..อิลฮาม โต๊ะมิง  อายุ 8 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 132/7หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลามีอาการพิการทางสมองแต่กำเนิด ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ปกครองต้องนั่งอุ้มหรือดูแลตลอดเวลาโดยมี นายสะมะแอ โต๊ะมิง บิดา และนางสาลีนา บาฮา มารดา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางเด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามโครงการเก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัดจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการ ทางสมอง โดย ทาง ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม สถาบันทางวิชาการ สถานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ จชต. ริเริ่มนำนวัตกรรมอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นรวมถึงให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลมีเวลาในการประกอบอาชีพการงานได้

ปัจจุบัน ด..อิลฮาม โต๊ะมิง ได้รับเก้าอี้สุขใจแล้ว โดยบิดาได้ดัดแปลงให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่งแล้วไม่ล้ม รวมทั้งได้รับเตียงยืนแล้ว แต่มีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกจึงไม่ได้ทำกายภาพ  ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงกว่าซีกขวา  สามารถพลิกตัวได้เพื่อเคลื่อนที่ภายในบ้าน นอกจากนี้บิดาได้ทำอุปกรณ์ เช่น รถฝึกเดิน กระเป๋าอุ้มเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ มีเตียงอาบน้ำ มีเครื่องทำน้ำอุ่น โดยได้รับการเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูและดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปี พ..2560 โดยได้รับอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ (เตียงฝึกยืน) จากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รวมถึง เก้าอี้สุขใจ จากการเข้าร่วมโครงการของ ศอ.บต. ระยะเวลาเกือบ 3 ปี ทำให้ ด..อิลฮาม โต๊ะมิง           มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้มากขึ้น และได้รับการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยประถม ของศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอเบตง (เรียนที่บ้าน)

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ นำโดย นายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นายชนินทร์ ไตรสุริยธรรมา สถาปนิก นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ คณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.และคณะทำงานในพื้นที่ เมื่อวันที่     2 สิงหาคม 2563   ที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคด้านการใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเด็กมีร่างกายโต และสูงขึ้น  ซึ่งไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ แต่ด้วยพ่อต้องการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูบุตรอย่างต่อเนื่อง จึงประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น มีการปรับขนาด และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะการได้รับคำแนะนำจากคณะติดตามในการปรับอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟู ที่หลากหลายขึ้น และได้ช่วยกันประดิษฐ์ต่อยอดเก้าอี้สุขใจ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นประกอบเป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูและฝึกพัฒนาการให้กับบุตร

ด้าน นางสาลีนา บาฮา มารดา ของ ด..อิลฮาม โต๊ะมิง ได้กล่าวขอบคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชดำริโครงการเก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัดช่วยเหลือลูกชายและครอบครัวอื่นๆ และขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรหลานที่พิการเหมือนตน ขอให้อย่าย่อท้อและดูแลลูกให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้เด็กพิการได้มีอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ศอ.บต. ยังได้ขยายผลการนำนวัตกรรมอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพเตียงฝึกยืนสนับสนุนให้กับเด็กพิการ จำนวน 59 ราย รวมทั้งการจัดทำอุปกรณ์ช่วยการเดินรองเท้าสั่งตัด  สำหรับแก้ไขปัญหารูปเท้าและฝึกการเดินทรงตัว จำนวน 94 ราย  สร้างความยินดีแก่ครอบครัวเด็กพิการเป็นอย่างยิ่ง เด็กพิการสามารถทำกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมกันสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการจัดบริการด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ และสนองงานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการอย่างเป็นรูปธรรม