Select Page

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.) ที่ ห้องรับรอง 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นำโดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมพบปะและพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในช่วงหลังสถานการณการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คลี่คลาย   โดยมี  นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสลามถือว่ามีส่วนสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี ยืนยันว่าทางรัฐบาล และ ศอ.บต. จะส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ด้านสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คลี่คลาย พร้อมยืนยันว่าจะสร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งภายใต้การดูแลของ ศอ.บต. อย่างดีที่สุด