Select Page

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ปกครองและปลัดอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.

ด้าน นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่ จชต.นั้น เป็นการขับเคลื่อนโดยมีองค์กรภาคประชาสังคมเป็นแกนนำร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนในรูปแบบการมส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของสภาสันติสุขตำบลที่จะต้องรับรู้ สนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงค่อยขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

โดยที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กประจำปี 2563 ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมกับสร้างสันติสุขขนาดเล็ก โดยการจ้างบุคลากรขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. เป็นการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เกิดรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกระบวนการมีส่วนและเชื่อมโยงยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆในระดับหมู่บ้านที่มีพื้นที่รองรับจำนวน 40 พื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ รวมทั้งทีประชุมยังได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สันติสุขขนาดเล็กประจำปี 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม