Select Page

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุม 1 อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าตามวาระที่ประชุมกำหนด

ซึ่งภายหลังโรงเรียนทั่วประเทศเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ที่สำคัญนักเรียนได้ความรู้ โดยผลการเปิดภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในขณะนี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเปิดเรียน 3 รูปแบบคือ การเรียนแบบ on site  คือการเรียนปกติในห้องเรียน แต่แบ่งจำนวนนักเรียนให้เข้าเรียนกับครูผู้สอนโดยตรงแบบวันเว้นวัน การเรียนแบบ on air คือ การเรียนผ่านทีวี เป็นหลักสูตร การเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นต่างๆแก่นักเรียน ให้สามารถเรียนผ่านหน้าจอทีวี มือถือ และแท็บเล็ตได้ และการเรียนแบที่ 3 ป็นการเรียนออนไลน์ คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยที่ประชุมได้รายงานข้อมูลว่า ทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคระบาดโควิท-19 โดยจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน จัดระยะห่างทางสังคม ล้างมือทุกครั้งก่อนสัมผัสสิ่งใด พร้อมให้นักเรียนทุกคนใส่ Mask และนำอุปกรณ์ทานอาหารมาจากบ้านคนละชุด ซึ่งนักเรียนแต่ละโรงเรียนให้ความร่วมมือและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด โควิท-19 เป็นอย่างดี