Select Page

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคาร อเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ของ   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยครั้งนี้มีนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ศอ.บต. / เลขาคณะทำงานหน่วยจิตอาสา ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่คณะทำงานหน่วยจิตอาสา ศอ.บต. ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ด้วย

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้แจ้งนโยบาย รูปแบบ และแนวทางการปฏิบัติงานของโครงสร้างจิตอาสา ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผ่านมาจิตอาสา ศอ.บต. ได้เพิ่มการพัฒนาจากเดิมที่ทำกิจกรรมทำความสะอาดทั่วไปนั้น ไปเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยมีการจัดทำเป็นแผนงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถปฏิบัติได้ง่ายและบรรลุผลได้จริง มีการสำรวจชุมชน มีปัญหาอะไรและจะแก้ไขปัญหาอย่างไร จะได้ช่วยปัญหาของชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสา

อย่างไรก็ตาม นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวอีกว่า เมื่อวันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง ศอ.บต. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการหน่วยจิตอาสาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจิตอาสา รวมทั้งดำเนินงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ.) มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติ  ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้จัดตั้ง “หน่วยจิตอาสาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” (หน่วยจิตอาสา ศอ.บต.) ขึ้น เพื่อดำเนินงานประสานและขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา ตลอดจนเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้