Select Page

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เตรียมความพร้อมของศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เยาวชนมีความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้ทำกิจวัตรประจำวันร่วมกัน และเป็นการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความพร้อมเพรียง  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตอาสา ตามคุณลักษณะของศิษย์พระดาบส เป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝน ให้มีความสำนึก ระลึกถึงบุญคุณ ความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ บิดา-มารดา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามกฎระเบียบ คำปฏิญาณคู่มือศิษย์พระดาบส     อีกด้วย โดยในครั้งนี้มีนายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้,  นายประเวศ หมีดเส็น  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., เจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ณ ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู บุคลากรโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธี

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 11 ในครั้งนี้ว่า เยาวชนทุกคนคือความสำคัญของชาติบ้านเมือง และล้วนเป็นเยาวชนต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น ดังนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้เข้ามาศึกษาในรั้วของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ สถานศึกษาแห่งนี้ไม่ใช่เป็นที่ด้อยโอกาส แต่เป็นสถานที่ให้โอกาส ให้ความรู้ ให้ความอบอุ่น และให้คำว่าครอบครัว ดังนั้นเราจงเป็นยคนดี ตั้งใจ มุ่งมั่น และเป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณะให้การช่วยเหลือสั่งคมในภาคหน้า และให้ผู้คนได้รู้ว่าเราคือศิษย์พระบาดสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างภาคภูมิใจ

ด้าน นายสมโชค ใหม่ชุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ด้วยปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี    จากกลุ่มเป้าหมาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอเทพา, สะบ้าย้อย, จะนะ และอำเภอนาทวี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของเยาวชนจำนวน 90 คน ซึ่งเยาวชนทุกคนได้ผ่านขั้นตอนคัดกรองการรับสมัครสอบคัดเลือกตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ ทั้งนี้ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโรงเรียนประจำ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อเยาวชนเข้ารับรายงานตัวเป็นศิษย์พระดาบส  ในขั้นต้นจะต้องสร้างความพร้อมเพื่อความคุ้นชินกับสถานที่ได้รู้จักเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญศิษย์จะได้รับการฝึกระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง ความอดทน ตรงต่อเวลา และมีจิตอาสา ในฐานะที่เป็นศิษย์พระดาบสโรงเรียนประจำ ทางโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต

สำหรับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานศึกษาที่เกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จ พระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงได้พระราชทานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบสที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ 4 หลักสูตรเพื่อเน้น 4 ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและช่างไฟฟ้า พร้อมทั้งให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปในระหว่างเรียนผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น