Select Page

สืบเนื่องจากที่ ศอ.บต. ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเดิมในพื้นที่ 16 แห่ง แต่ในปีนี้ ได้เพิ่มเป็น 24 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมดในการขับเคลื่อนตามแผนงบประมาณปี 2563 จำนวน 40 แห่ง โดยชุมชนบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายและได้มีการขับเคลื่อนเวทีประชาคมเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โดยวันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้แทนจากชลประทานที่ 17 นราธิวาส ปลัดอำเภอเจาะไอร้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม เยาวชนพัฒนารักสันติบ้านโคก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วม

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กขับเคลื่อนโดย ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพหลัก ใช้กลไกภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนครัวเรือนชุมชนระหว่าง 10-20 ครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุด ที่ให้ประชาชนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยจะมีการสะท้อนปัญหาความต้องการผ่านเวทีประชาคม และนำความต้องการดังกล่าวมารวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกัน  ทั้งนี้ในปี 2565 แผนงานขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กต้องดำเนินการผ่านสภาสันติสุขตำบล เพื่อร่วมกันหารือและกระเทาะข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากอำเภอและจังหวัดเป็นลำดับ เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมืออย่างเต็มศักยภาพและเป็นรูปธรรมระหว่างกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้นำเสนอ ผลการจัดเวทีประชาคมชุมชนบ้านโคกที่ผ่านมา พบความต้องการของชุมชนในประเด็นสำคัญ อาทิ ปัญหาการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร/ปศุสัตว์ ปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ปัญหาการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยปัญหาในด้านการจัดการน้ำได้รับการยืนยันจากผู้แทนชลประทานที่ 17 นราธิวาส ว่าจะเร่งเข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพราะหากเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็สามารถดำเนินการได้ แต่หากเป็นปัญหาที่ต้องแก้ร่วมกันก็พร้อมที่จะบูรณาการทำงานกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต่อไป