Select Page

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 10.30 น. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีแก่นักศึกษาต่างชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างสันติสุข (SBPAC Ambassador Network) ครั้งที่ 1 โดยมี คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบกิจกรรม/และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศที่มีศึกษาในพื้นที่และนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาในต่างประเทศ  รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมซึ่งจะมีการดำเนินงานกิจกรรมในรูปแบบเรียนรู้ทางออนไลน์และการลงพื้นที่ จะมี 3 กิจกรรมประกอบด้วย การผลิต VDO Course ( บทเรียนสื่อสำเร็จรูปแบบวีดิทัศน์) เป็นการนำเสนอการพัฒนาในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วย ศอ.บต. และ 5 จังหวัดภาคใต้ กิจกรรม F2F Course/Mentor Meeting  (การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น) และกิจกรรม Gift Course  เป็นการต่อยอดศักยภาพสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น SBPAC Ambassador เพื่อผลิตสารคดีในหัวข้อ “ ภาพลักษณ์ที่ดีของ จชต.ในมุมมองของยุวทูต จชต.”  ตลอดจนการกำหนดพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอถึงทิศทางความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา จชต. เมืองต้นแบบด้านการเกษตร เมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยว เมืองต้นแบบการค้าชายแดนและการขนส่ง เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศได้เข้าใจอันดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป