Select Page

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) ที่โรงงานแปรรูปทุเรียนบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือ ขับเคลื่อนยกระดับโรงงานแปรรูปผลไม้บันนังสตา ซึ่งก่อตั้งโรงงานเพื่อรับซื้อทุเรียนในพื้นที่และแปรรูปส่งจำหน่าย โดยเริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถจำหน่ายผลผลิตเนื้อทุเรียนอบแห้งได้ 3,830 กิโลกรัม โดยการประชุมในวันนี้มีนายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานในการประชุม และมีนายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนักวิชาการ และภาคเอกชน นายเจตน์ มาหามะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือยกระดับโรงงานแปรรูปให้มีประสิทธิภาพ

นายยูโซ๊ะ ลูดิง ประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโรงงานแปรรูปผลไม้ ตำบลบันนังสตา เผยว่า โรงงานแปรรูปแห่งนี้สำเร็จได้เพราะมีหน่วยงานราชการค่อยช่วยเหลือและผลักดัน แต่การผลิตและส่งจำหน่ายสินค้าทุเรียนแปรรูปในปีที่ผ่านมามีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อรองรับการผลิตในปีนี้ ซึ่งคาดว่า จะสามารถรองรับและผลิตทุเรียนแปรรูปได้ 100 ตัน ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนฯเป็นวิสากิจเพื่อคนในชุมชนตำบลบันนังสตา โดยมีการวางแผนงานว่า ผลกำไรที่ได้รับจากการจำหน่าย 20 เปอร์เซ็นต์จะเข้ากองทุนมัสยิด และบัญชีซะกาตเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ยาก นอกเหนือจากนี้ยังเป็นโรงงานที่สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน เนื่องจากมีการจ้างงานเยาวชนและชาวบ้านเพื่อคัดแยก, ปอกเปลือก และอบแห้งทุเรียนกว่า 30 คน สามารถสร้างรายได้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ศอ.บต. ในฐานะหน่วยนำงานด้านการพัฒนา ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อยกระดับให้มีอาชีพและรายได้ อาทิ เปิดช่องทางให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างพื้นที่จดทะเบียนตั้งโรงงาน หรือค้าขาย เช่น บริษัทส่งออกทุเรียนม่านกู่หวางฟู๊ด จำกัด เพื่อส่งเสริมงานการเกษตรและสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการเพาะปลูก และหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศแก่วิสาหกิจชุมชนและภาคประชาชน ฯลฯ พร้อมเป็นหน่วยงานรับฟังปัญหา เพื่อประสานแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนทุกมิติ ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคง มั่ง ยั่งยืน ให้ส่งผลต่อสันติสุขในพื้นที่ จชต.