Select Page

บรรยากาศรถธงฟ้าราคาประหยัดที่ขับเคลื่อนจาก ศอ.บต. บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนพร้อมส่งถึงมือประชาชนในราคาย่อมเยาได้เดินทางถึงพื้นที่ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายตามที่ ศอ.บต. ได้กำหนดให้รถคาราวานธงฟ้าราคาประหยัด จำนวน 14 คัน มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรม สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  กลุ่มเปราะบางตามลำดับ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในพื้นที่ โดยการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและผู้จัดจำหน่ายในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เป็นอย่างดี

นายสมาน กาแลซา บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ศอ.บต. หมู่ที่ 1 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เผยถึงการดำเนินงานเพื่อรับสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจัดจำหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เปิดเผยว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิมีหน้าที่หลักในการประสานงานและจัดเก็บข้อมูลต่างๆในพื้นที่เพื่อรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว  ดังนั้นจะมีข้อมูลกลุ่มเปราะบางต่างๆ เพราะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีการลงพื้นที่ทุกวันทำให้เห็นถึงความยากลำบากของแต่ละครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน จึงง่ายต่อการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเบื้องต้นเหล่านี้

ด้านชาวบ้านที่เดินทางมาเลือกซื้อถุงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลปุลากง เผยด้วยความตื้นตันว่า ขอบคุณ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน เพราะสถานการณ์โควิดหลายคนต้องตกงานและมีครอบครัวที่ต้องดูแลจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด หากมีสินค้าดีราคาถูกมาวางขายก็จะช่วยลดภาระความเดือดร้อนในบางส่วนไปได้มาก

โดยนายสมาน กาแลซา บัณฑิตอาสาฯ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากข้อห่วงใยของเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ได้กำชับบัณฑิตอาสาฯให้ดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่ โดยในสถานการณ์โควิด 19 ก็ได้มีการลงพื้นที่คัดกรองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำรวจเก็บข้อมูลความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อรายงานให้ ศอ.บต. และหน่วยงานอื่นๆรับทราบอย่างต่อเนื่อง  โดยบัณฑิตอาสาฯ  มีอยู่ในทุกๆหมู่บ้าน หน้าที่ของบัณฑิตคือการทำงานในหมู่บ้าน ซึ่งอะไรที่เป็นงานของชาวบ้านนั้นแหละคืองานของบัณฑิตอาสาฯ ดังนั้นต้องขอขอบคุณ ศอ.บต. ที่ให้โอกาสบัณฑิตอาสาฯทุกคนมาทำหน้าที่ดูแลชาวบ้าน จากการที่ร่วมคัดกรองรายชื่อผู้เดือดร้อนทั้งหมด เชื่อมั่นว่าถุงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจะสามารถส่งถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 เดือนรอมฎอนและใกล้ช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ ซึ่งพี่น้องมักประกอบอาหารแจกจ่ายในชุมชน ศอ.บต. จึงร่วมกับจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์ทั้ง 4 จังหวัด จัดกิจกรรมลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40 เปอร์เซ็นต์ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย