Select Page

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)    พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบข้าวสารและผ้าละหมาดแก่พี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนตามบัญชีซะกาตของมัสยิดทุดมัสยิดในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ผ่านประธานและผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและจังหวัดสงขลา มัสยิดละ 7 ครัวเรือน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อปฏิบัติการจ่ายซะกาตก่อนถึงวันฮารีรายออีดิลฟิตรีของพี่น้องมุสลิม ภายใต้กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิต และหลักความเชื่อทางศาสนา พร้อมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมสามารถปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า​ ในทุกๆปีเราจะมีการช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีนี้ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้นำศาสนามีความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ในปีนี้ยังได้มีการจัดหาผลอินทผาลัมมอบแก่พี่น้องประชาชน โดยมอบผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา และมอบข้าวสาร ผ้าละหมาด แก่พี่น้องตามบัญชีซะกาตของทุกมัสยิด มัสยิดละ 7 ครัวเรือน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระพิเศษดูแลคนยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือและดูแล ตามข้อปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อว่า ไม่ว่าจะนับถือศาสนิกใดเมื่อทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน

สำหรับประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ในเรื่อง การดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ฮศ. 1441 กำหนดให้มีการดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และเมื่อมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันเวลาดังกล่าว สำนักจุฬาราชมนตรีจะออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันฮารีรายออีดิลฟิตรีร่วมกันในวันที่ 23 พฤษภาคม แต่หากไม่พบเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวก็จะมีการเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีดิลฟิตรีในวันถัดไป