Select Page

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง จังหวัดยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงสมโภชหลักเมืองครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยคณะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เข้าสักการะพระพุทธไสยาสน์ และองค์พระอื่นๆ ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) จังหวัดยะลา จากนั้นได้เดินทางสักการะพระสังกัจจายน์ ณ วัดเมืองยะลา และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศาลหลักเมืองยะลา เพื่อสักการะศาลหลักเมือง

พิธีสมโภชหลักเมืองยะลาครั้งที่ 58 เป็นพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลองไปประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองยะลา โดยจะมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในวันดังกล่าว ซึ่งเป็นพิธีการที่สืบเนื่องจากศาลหลักเมืองยะลาเป็นสถานที่สำคัญ เป็นเสาหลักของจังหวัดยะลา ตั้งอยู่บริเวณกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด และเป็นที่สักการะบูชาเคารพนับถือของประชาชนชาวยะลาและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล ทำให้เมืองนครยะลามีความร่มเย็นเป็นสุข รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มีพลังในการดำเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นพิธีที่ดำเนินกันมาต่อเนื่องทุกปี พร้อมด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และงานกาชาดจังหวัด แต่ปีนี้ทางจังหวัดประกาศงดจัดงานดังกล่าว มีเพียงพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวของประชาชนหมู่มาก ที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในห้วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19