Select Page

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ มีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี
พี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนไม่น้อย และอาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา โดยทุกพื้นที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า “การสร้างพื้นที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเริ่มด้วยการให้พี่น้องประชาชนมีสัญญาประชาคมที่ผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวคือ การสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลต้องดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติ และศาสนา ในการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้เน้นถึงจำนวนหรือปริมาณ เพราะเชื้อชาติ หรือศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับ หรือเลือกได้ ต้องให้การเคารพซึ่งกันและกัน และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในทุกศาสนาและเชื้อชาติที่มีอยู่ เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน”

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะมีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแล้ว ยังมีผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีความงดงามอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการเชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนคนไทยเชื้อสายจีน และเพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป