Select Page

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256๓ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้บริหาร ศอ.บต. และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สมาคมศิษย์  เก่าไทย – อินโดนีเซีย จัดขึ้นในห้วงเดือนเมษายน 63 นี้  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวพบปะและพูดคุยถึงบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ ด้วยการเชื่อมโยง เติมเต็ม ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานด้านการศึกษาที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่มีโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกทั้งผู้บริหาร ศอ.บต. ได้มีการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนพบปะนักศึกษาไทยในต่างแดนอยู่เสมอ จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับรัฐบาลไทยมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย

ในขณะที่ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย ได้เผยถึงบทบาทการทำงานของสมาคมศิษย์เก่าไทย-อินโดนีเซีย (Thai-Indonesia Alumni Association) ว่ามีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ส่งเสริม แนะแนว และรวบรวมนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมพัฒนา ทักษะ ศักยภาพ รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน  โดยทางสมาคมจะการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซีย ครั้งยิ่งใหญ่ (Reunion Akbar) ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี ระหว่างวันที่ 45 เมษายน 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง พี่น้องศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย รวมถึงสร้างโอกาส ส่งเสริม แนะแนว การศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการสอดรับการทำงานร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่ในฐานะพลเรือนอาเซียน และเพื่อให้สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย มีบทบาทและแสดงศักยภาพในด้านการพัฒนาสังคมด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การขับเคลื่อนงานของ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ผ่านมาในการสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาไทยที่จบการศึกษาในต่างแดนได้กลับมาพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพตามที่ได้ศึกษามานั้น ทำให้วันนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาคมศิษย์เก่าจากหลายประเทศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเติมเต็มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการศึกษาและการพัฒนาในด้านต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งความงดงามภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีในพื้นที่ต่อไป