Select Page

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง สาธารณะสุขอำเภอ รองเลขานุการชมรมอิหม่าม ตัวแทนผู้เคยเดินทางไปอุมเราะห์ ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเยียวยา และเจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ปี 2563 อำเภอสะบ้าย้อย ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย