Select Page

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00น. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จ.ปัตตานี ได้กำหนดประชุมพิจารณาณคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการ นายสุนันท์ ปิริยะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดปัตตานี เลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนระดับอำเภอ จากการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย