Select Page

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฯ ประชุมพิจารณาณคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ร่วมด้วย นายบุญพาศรักนุ้ย รองประธานกรรมการ
กรรมการ และนายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส เลขานุการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว